MA:NDU:KYA UPANISHATH

 1. sarga-1 HH CHINNAJEEYAR SWAMIJI
 2. sarga-2 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 3. sarga-3 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 4. sarga-4 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 5. sarga-5 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 6. sarga-6 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 7. sarga-7 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 8. sarga-8 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 9. sarga-9 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 10. sarga-10 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 11. sarga-11 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 12. sarga-12 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 13. sarga-13 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 14. sarga-14 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 15. sarga-15 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 16. sarga-16 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 17. sarga-17 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 18. sarga-18 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 19. sarga-19 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 20. sarga-20 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 21. sarga-21 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 22. sarga-22 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 23. sarga-23 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 24. sarga-24 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 25. sarga-25 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 26. sarga-26 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 27. sarga-27 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 28. sarga-28 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 29. sarga-29 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 30. sarga-30 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 31. sarga-31 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 32. sarga-32 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 33. sarga-33 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 34. sarga-34 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 35. sarga-35 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 36. sarga-36 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 37. sarga-37 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 38. sarga-38 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 39. sarga-39 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 40. sarga-40 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 41. sarga-41 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 42. sarga-42 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 43. sarga-43 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 44. sarga-44 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 45. sarga-45 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 46. sarga-46 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 47. sarga-47 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 48. sarga-48 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 49. sarga-49 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 50. sarga-50 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 51. sarga-51 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 52. sarga-52 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 53. sarga-53 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 54. sarga-54 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 55. sarga-55 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 56. sarga-56 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 57. sarga-57 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 58. sarga-58 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 59. sarga-59 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 60. sarga-60 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 61. sarga-61 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 62. sarga-62 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 63. sarga-63 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 64. sarga-64 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 65. sarga-65 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 66. sarga-66 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 67. sarga-67 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
 68. sarga-68 HH CHINNAJEEEYAR SWAMIJI
Mandukya Upanishad 1 : | Download
Mandukya Upanishad 2 : | Download
Mandukya Upanishad 3: | Download
Mandukya Upanishad 4 : | Download
Mandukya Upanishad 5: | Download
Mandukya Upanishad 6: | Download
Mandukya Upanishad 7: | Download
Mandukya Upanishad 8: | Download
Mandukya Upanishad 9: | Download
Mandukya Upanishad 10 :| Download
Mandukya Upanishad 11: | Download
Mandukya Upanishad 12: | Download
Mandukya Upanishad 13: | Download
Mandukya Upanishad 14: | Download
Mandukya Upanishad 15: | Download

Related Pravachanams (English)

Sundara Kanda Parayanam

Sri Mad Bhagavatham

Mandukya Upanishad

Geetha Saram Essence

Bhagawad Geetha