Pra:thah Smarani:yam

 1. GURU PARAMPARA HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
 2. HARYASHTAKAM HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
 3. SRI KRUSHNA ASHTAKAM HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
 4. PANCHAYUDHA STHOTHRAM HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
 5. GAJENDRA MOKSHANAM HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
 6. SLOKA THRAYAM HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
 7. PARATHVADI PANCHAKAM HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
 8. PARAMARTTHA SLOKADVAYAM HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
 9. SARANAGATHI HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
 10. CHARAMA SLOKAS HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
 11. HAYAGRIVA STHOTHRAM HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
Pratah Smaraneeyam 1: | Download
Pratah Smaraneeyam 2: | Download
Pratah Smaraneeyam 3: | Download
Pratah Smaraneeyam 4: | Download
Pratah Smaraneeyam 5: | Download
Pratah Smaraneeyam 6: | Download
Pratah Smaraneeyam 7: | Download
Pratah Smaraneeyam 8 : | Download
Pratah Smaraneeyam 9: | Download
Pratah Smaraneeyam 10: | Download
Pratah Smaraneeyam 11: | Download

Related Chantings

Sankeshepa-ramayanam

Nithyanusandhanam

Prajna slokas for daily

Sri Vishnu Sahasranamam

Pratah Smaraneeyam

Bhagavad Geeta

Aditya Hrudayam

Hayagreeva Sthothram by HH Swamiji

Gayathri Ramayanam

Gayathri Ramayanam