Sri Vishnu Sahasra Namam

  1. SVS 1 HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
  2. SVS 2 HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
  3. SVS 3 HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
Sri Vishnu Sahasranamam 1 : | Download
Sri Vishnu Sahasranamam 2 : | Download
Sri Vishnu Sahasranamam 3 : | Download

Related Chantings

Sankeshepa-ramayanam

Nithyanusandhanam

Prajna slokas for daily

Sri Vishnu Sahasranamam

Pratah Smaraneeyam

Bhagavad Geeta

Aditya Hrudayam

Hayagreeva Sthothram by HH Swamiji

Gayathri Ramayanam

Gayathri Ramayanam