SRI VISHNU SAHASRANAMAM (Telugu)

 1. VSN 1 HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
 2. VSN 2 HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
 3. VSN 3 HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
 4. VSN 4 HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
 5. VSN 5 HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
 6. VSN 6 HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
 7. VSN 7 HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
 8. VSN 8 HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
 9. VSN 9 HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
 10. VSN 10 HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
 11. VSN 11 HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
 12. VSN 12 HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
 13. VSN 13 HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
 14. VSN 14 HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
 15. VSN 15 HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
 16. VSN 16 HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
 17. VSN 17 HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
 18. VSN 18 HH SRI CHINNA JEEYAR SWAMIJI
VSN 1 : | Download
VSN 2: | Download
VSN 3: | Download
VSN 4: | Download
VSN 5 : | Download
VSN 6 : | Download
VSN 7: | Download
VSN 8: | Download
VSN 9 :| Download
VSN 10 : | Download
VSN 11: | Download
VSN 12: | Download
VSN 13: | Download
VSN 14 : | Download
VSN 15 : | Download
VSN 16: | Download
VSN 17: | Download
VSN 18 :| Download