Words of Wisdom (2022)

  1. Ashtalakshmi-Aalaya-PrathishtaVijaya-Kiladri-Vijayawada 36:26
  2. 12th April 2022 - Sri Bashyam Appalacharya Swami Sathajayanthi Uthsavam HH Chinnajeeyar Swamiji
  3. DIVYASAKETAM 13th BRAMHOTSAVAM HH Chinnajeeyar Swamiji 5:38
Sri Bashyam Appalacharya Swami Sathajayanthi Uthsavam| Download
Ashtalakshmi Aalaya Prathishta Vijaya Kiladri Vijayawada| Download
Divyasaketam 13th Bramhotsavam| Download

Related Pravachans (Telugu)

Words Of Wisdom 2022

Words
of
Wisdom
2021

Words
of
Wisdom

2020

Words
of
Wisdom

2018-2019

Karthika Pournami

Kaisika Ekadasi

Bhagavad Githa Kurukshetram

About Vedas

Sthothra Rathnam

Tirumala know the facts

Thiruppavai Set 1

Sri Ramayana Set 1

Sri Ramayana Set 2

Isavasya Upanishath

Divya Suri Chartitham

Artha Panchakam

Githa Jyothi

ETV Bhagawad Githa

Thirumanthraratham